Financieringsstroom Hospice

 • Afdrukken

De jaarlijks terugkerende structurele kosten van ons huis worden uit de volgende bronnen gefinancierd:

 1. De kosten van de betaalde coördinatoren worden deels vergoed vanuit de subsidieregeling Palliatieve Terminale Zorg door het Ministerie van VWS
 2. Een klein gedeelte van de totale kosten van huisvesting wordt vergoed vanuit diezelfde subsidieregeling. Dit betreft slechts een klein gedeelte; het subsidie is absoluut ontoereikend om de jaarlijkse huisvestingskosten volledig te dekken.
 3. Huursubsidie vanuit de Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis
 4. Alle overige kosten worden bestreden uit:
  1. Bijdrage van zorgverzekeraars voor die verblijvende gasten die daarvoor een aanvullende verzekering hebben afgesloten
  2. Eigen bijdrage van niet aanvullend verzekerde gasten.
  3. Donaties
  4. Erfstellingen, legaten en giften

Uitgangspunt is dat een eigen bijdrage van gasten nooit en te nimmer een drempel mag zijn voor opname in ons huis.  Ingeval gasten de gevraagde bijdrage niet kunnen betalen dan worden daarover individueel afspraken gemaakt om deze te reduceren of, indien noodzakelijk, geheel kwijt te schelden.

Het bestuur voert een terughoudend beleid m.b.t. investeringen en kosten; daarbij staat echter de kwaliteit van de zorgverlening en het scheppen en in stand houden van een zo sfeervol mogelijke omgeving voorop.

Mocht zich een situatie voordoen dat er sprake is van een exploitatietekort dat niet gedekt kan worden uit eventueel extra fondsenwerving en/of aanwezige reserves, dan kan een beroep gedaan worden op de Stichting Vrienden van Het Bijna Thuis Huis.