Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis

  • Afdrukken

Naast veel toezeggingen vanuit verschillende instellingen en particulieren, werd ook contact gelegd met het Fonds Kruiswerk Velsen. Dit fonds is ontstaan als gevolg van de opheffing van de voormalige Kruisvereniging Velsen, en had tot doel het beheren van vermogen dat in de loop van de jaren was ontstaan uit bijdragen van de leden van de Kruisvereniging Velsen. Omdat de doelstellingen van het Fonds Kruiswerk Velsen perfect aansloten bij de doelstellingen van de Stichting VTZIJ, werd in mei 2005 besloten tot de oprichting van de Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis.

Deze Stichting is dus de voortzetting van het voormalig Fonds Kruiswerk Velsen. Doel van deze nieuwe Stichting is “het beschikbaar stellen en exploiteren van onroerend goed ten behoeve van een of meerdere Bijna Thuis Huizen in de gemeente Velsen.

Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met het werven van fondsen ten behoeve van de exploitatie van het Hospice.

U kunt een gift of schenking overmaken op het rekeningnummer van V.T.Z. IJmond ten behoeve van donateurs: Rabobank NL37RABO.015.80.51.092, ten name van "V.T.Z. IJmond te Santpoort-Noord".